Start

Metaverse – eller cyberrymd – är upplevelser i text, ljud och bild som kan nås via internet. I ett metaverse kopplas virtuella världar ihop med fysiska och skapar nya digitala universum där människor fritt kan röra sig och verksamheter etablera sig. Därmed kan metaverse ge upphov till nya affärsmöjligheter, nya värdekedjor, nya partnerskap och nya sätt att bedriva samhälls-service. 

När en virtuell verklighet – ett metaverse – etableras parallellt med den fysiska förändras vår livsstil på ett grundläggande plan. Minskat resande och färre transporter, förändrande konsumtions-mönster och nya sociala beteenden kommer å ena sidan bidra till nödvändig klimatomställning och å andra till arters överlevnad och till att sätta stopp för resursslöseri.

Det världsomspännande konsultföretaget Gartner har i en studie konstaterat att redan omkring 2026 kommer 25% av världens befolkning tillbringa minst 1 timme om dagen i metaverse. Var de kommer spendera sin tid framgår dock inte av undersökningen? Förmodligen på platser och i upplevelser liknande dom man hittar i vår virtuella stadsby. 

UTFORSKA FRAMTIDEN I KOLONiN!

KOLONiN är en plattform som har som mål att öka företags och organisationers förståelse och kunskap om vilka förutsättningar som kan komma att gälla för produktion, konsumtion, arbets- och vardagsliv i metaverse. Samt med dessa förutsättningar som utgångspunkt; möjliggöra för olika typer av organisationer att anpassa sig till ett virtuellt, parallellt samhälle.

Med KOLONiN erbjuder AAKERMOUNT ett redskap där verksamheter genom undersökande metoder och prototyping får en konkret bild av framtidens virtuella samhälle och vägen dit. Tillsammans med relevanta målgrupper, forskning, innovatörer, akademi och experter, levandegörs kolonisatörens förutsättningar och möjligheter i ett metaverse. 

BOENDE

Ett hem i en virtuell värld ska utformas och inredas, fungera som bas för social samvaro och  socialt utbyte, vara en knutpunkt för beslut, upplevelser, studier, vård, mental vila mm.  Alltså en plats som även ett virtuellt jag gärna återvänder till och som speglar den boendes  identitet och kanske dennes alias.

UTBILDNING

Kurser och studier i ett metaverse innebär att vara på plats i det sammanhang som ett aktuellt utbildningstillfället kräver. Oavsett om det gäller en kurs i italienska, studier i astronomi eller träning i hur man använder en kirurgi-robot, kan kunskapen inhämtas i en verklighetstrogen miljö

MÖTEN

Virtuella möten mellan lika virtuella medborgare – avatarer – blir den nya verkligheten i ett  metaverse. Här, precis som i verkliga livet, träffas människor för att göra upp affärer, köpa  virtuella fastigheter och markområden, pitcha, undersöka, utbyta erfarenheter eller bara  träffas.

BYGGNATION

Oavsett ett byggprojekts omfattning eller användningsområde kan metaverse bidra till att redan på planeringsstadiet verkliggöra upplevelse, funktioner, estetik, inredning och flöden. Utöver de rent ekonomiska fördelarna och möjligheterna att testa olika lösningar etc, förändras affärs-processerna för alla inblandade. I vissa fall också affärsmodellerna.

UPPLEVELSER

Arenor för sport, event och nöjen baserar verksamhet och existens på tillströmningen av  betalande besökare. Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med klimatomställning  skapar dock nya upplevelsebehov och nya konsumtionsmönster som antingen kan minska besökstillströmningen eller öka den. Det sistnämnda genom att erbjuda gränslös, virtuell konsumtion av upplevelser… 

KULTUR

Metaverse genererar nya besökarmålgrupper vilka tidigare inte haft tid, fysisk  möjlighet eller kanske lust att gå på teater eller konstutställningar, lyssna på symfonier eller njuta av dansföreställningar. I ett metaverse når olika konstarter nya uttrycksformer och nya möjligheter att attrahera sina målgrupper. 

VILL DU BLI EN KOLONISATÖR?

KOLONiN erbjuder aktörer att i en samordnad och enhetlig miljö utveckla och utvärdera  affärsmodeller/affärskoncept som kan överföras till ett framtida metaverse. Vidare  identifiera vilka utmaningar, möjligheter och fördelar som närvaro i en virtuell verklighet kan  resultera i. Till exempel när det gäller att nyttja den frihet som ett icke-fysiskt samhälle  erbjuder för att hållbart expandera sin marknad och/eller bidra till en nödvändig och snabb  klimatomställning. 

Arbetet i Kolonin genomförs under ledning av AAKERMOUNT som tillsammans med ett nätverk av partners samverkar med dig under en lämpligt tidsperiod. Resultatet blir en konkret och validerad affärslösning som kan implementeras i ett metaverse.

Som blivande ”kolonisatör” anmäler du ditt intresse genom att fylla i och maila formuläret nedan. Därefter får du ytterligare information (skriftlig) innan du bjuds in till ett inspirerande introduktionsmöte; Människa & Teknik.

JAG VILL VETA MER OM KOLONiN!

Skicka mer info till:

KONTAKTA OSS GÄRNA!


Tala med Linnea:
 
+46 707 79 48 09

linnea@aakermount.com

AAKERMONUT
Box 5036, 200 71 MALMÖ

Bilder och filmer med tillstånd av Shutterstock om inget annat anges